Sistem de Control Intern Managerial - Your MFP: SCIM Docs

Demo platforma SCIM Docs

Platforma informatică Your-MFP: SCIM Docs (sistemul de control intern managerial) este primul pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor semestriale şi anuale ale instituției, stabilirea obiectivelor generale și specifice, stabilirea activităților, elaboarea procedurilor Formalizata, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, registrelor de riscuri, precum și a situațiilor de raportare periodică.

Conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

Activităţile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.

Prin a diminua efortul instituțiilor publice, platforma Your MFP: SCIM Docs include biblioteci documentare "La cheie", grupate pe categorii de instituții(Ministere, Consilii județene, Primării, Unități de învățământ, Spitale, Unități de cultură):

1.Documente inițiale "La cheie":

- Decizia/Dispozitia de înființare a comisiei SCIM

- Decizia/Dispozitia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor(EGR)

- Decizia/Dispozitia privind Comisia de Disciplină

- Decizia/Dispozitia privind Comisia de Etică

- Decizia/Dispozitia privind aprobarea Programului de dezvoltare;

- Porgramul de dezvoltare a SCIM în instituție

- Obiective - acțiuni Comisie Monitorizare

- Lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al fncţiilor sensibile

- Biblioteca de Obiective Generale şi Specifice

- Biblioteca de Activități asociate automat fiecărui compartiment

- Biblioteca de Proceduri Formalizate

- Biblioteca de Riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri)

- Biblioteca Indicatorilor de Performanţă

2.Regulamente şi Codul Etic:

-------------- Unitate de învăţământ preuniversitară --------------

- Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare

- Regulament de Organizare si Funcţionare

- Regulament de Ordine Interioară

- Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar

- Dispoziţii generale;

- Organizarea unităţilor de învăţământ

- Managementul unităţilor de învăţământ

- Personalul unităţilor de învăţământ

- Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

- Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

- Evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar

- Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar

------------ Unitate Administrativ Teritorială (Primărie)------------

- Regulamentul de funcţionare a comisiei de etică

- Regulamentul de funcţionare a comisiei de disciplină

- Regulament de Organizare si Funcţionare

- Regulament Intern

- Regulament privind procesul de identificare a necesităţilor de instruire

- Regulament de evaluare

- Codul de conduită etică şi integritate al funcţionarilor publici

- Codul de conduită etică şi integritate al personalului contractual

3.Situații de raportare generate automat:

- Chestionare de autoevaluare pentru fiecare compartiment din instituție

- Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul I

- Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul II

- Raportul asupra sistemului de control intern managerial

- Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial;

4.Toate elementele din bibliotecile:

- Se personalizează automat cu informațiile specifice instituției

- Pot fi utilizate ca atare sau editate(modificate, adaptate) de utilizatori

- Se actualizează automat la fiecare modificare legislativă și avertizează utilizatorul asupra documentelor revizuite automat, care necesită tipărire și difuzare

1. Generalităţi cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

2. Desemnarea unui respnsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (data protection officer DPO)

- Dispoziţie numire DPO

- Fişa postului unui DPO

3. Măsuri pentru implementarea GDPR la nivel de unitate şi caracterul măsurilor

- Desemnați un responsabil cu protecția datelor - DPO

- Raportați scurgerile de date de către autorități în maxim 72 de ore de la identificare

- Inventariați în scris echipamentele din cadrul Instituției

- Definiți temeiul legal de colectare a datelor

- Evaluați riscurile de scurgere a datelor

- Formulați în scris un set de proceduri tehnice și de conduită pentru prelucrarea datelor

- Criptați și anonimizați datele

- Țineți evidența prelucrărilor de date

- Implementați soluții de backup

- Asigurați-vă că aveți un contract scris cu furnizorii dumneavoastră de servicii IT prin care definiți clauze de protecția datelor pe care daţi acces

4. Informare privind protecţia datelor cu caracter personal prelucrate de unitat

- Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

- Notă de informare privind prelucrarea datelor prin mijloace de supraveghere video

- Politica generală a unităţii

- Politici de confidențialitate a paginii de internet

- Politici antispam

- Politica unităţii privind accesul la date

- Politica privind exercitarea dreptului de acces al persoanelor vizate

- Politica privind gestionarea datelor cu caracter personal

- Politica privind managementul incidentelor de securitate

- Politica privind păstrarea şi stocarea datelor cu caracter personal

- Politica privind securitatea informaţiei

- Politici privind utilizarea internetului şi a paginilor de email la nivel de unitate

- Politica privind utilizarea dispozitivelor mobile

- Politica de securitate fizică

5. Interes legitim

- Generalități privind interesul legitim

- Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale

- Formular de consimțământ

- Cerere privind exercitarea dreptului de acces al persoanei vizate

- Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare

- Cerere pentru exercitarea dreptului de ștergere a datelor

- Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării

- Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor

- Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție

- Acord privind transferul datelor

- Clauze specifice pentru servicii de cloud

- Consimțământ contract de muncă

- Consimțământ prelucrare date cu caracter sensibil (Minor)

- Informare în cazul încălcării securității datelor

- Informare intițială angajați

- Informare transfer date

- Notificare angajați

6. Intocmirea registrul operațiunilor de prelucrare

7. Evaluarea DPIA

- Generalități privind evaluarea DPIA

- Mod realizare evaluare DPIA

- Prelucrare date

- Aviz DPO

- Listă întrebări operator

8. Audit GDPR

- Generalități privind auditul GDPR

- Efectuare audit GDPR)

- Implementare GDPR

- Monitorizare GDPR

- Întrebări audit GDPR

9. Proceduri specifice privind protecția datelor cu caracter personal

Achizitii Publice:

- Procedura Operationala privind Fundamentarea, elaborarea si operationalizarea Programului anual de achizitii publice

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de licitatie deschisa/restransa

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura simplificată

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de achiziţie directă

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor de inchiriere si concesionare a bunurilor din patrimoniul instituției

- Procedura Operationala privind Operarea SICAP

- Procedura Operationala privind Monitorizarea achiziţiilor publice

- Procedura Operationala privind Recepţia construcţiilor

Administrativ:

- Procedura Operationala privind Gestionarea bazei materiale

- Procedura Operationala privind Atribuirea prin licitatie publica a contractelor de concesiune pentru bunurile care apartin proprietatii publice

- Procedura Operationala privind Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii publice

- Procedura Operationala privind Vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri aflate in domiciliul privat

- Procedura Operationala privind Inchirierea prin licitatie publica a unor bunuri imobile aflate in domeniul public

- Procedura Operationala privind Întocmirea foilor de parcurs și a fișei de activități zilnice (FAZ)

- Procedura Operationala privind Închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile și terenuri aflate în domeniul privat

Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara:

- Procedura Operationala privind Încadrarea cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal al unei persoane cu handicap

- Procedura Operationala privind Primirea şi soluţionarea cererilor privind plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere

- Procedura Operationala privind Acordarea alocaţiei de stat pentru copii în vârstă de până la 18 ani

- Procedura Operationala privind Acordarea ajutorului social

- Procedura Operationala privind Acordarea indemnizatiei lunare crestere copil

- Procedura Operationala privind Masurile de protectie sociala in perioade sezonului rece

- Procedura Operationala privind Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice

- Procedura Operationala privind Adopţia internă

- Procedura Operationala privind Adopţia internaţională

- Procedura Operationala privind Atribuirea, închirierea şi vânzarea locuinţelor de tip ANL

- Procedura Operationala privind Acordarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Procedura Operationala privind Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

- Procedura Operationala privind Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

- Procedura Operationala privind Efectuarea anchetei sociale

- Procedura Operationala privind Autoritatea tutelară și curatela

- Procedura Operationala privind Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

- Procedura Operationala privind Închirierea spațiilor de locuit (locuințe) pentru persoanele sinistrate

- Procedura Operationala privind Consilierea familiei

- Procedura Operationala privind Aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de risc pentru copii separați de părinți

- Procedura Operationala privind cordarea unui ajutor în caz de urgență

- Procedura Operationala privind Violența domestică

- Procedura Operationala privind Munca în folosul comunității

- Procedura Operationala privind Acordarea stimulentului de inserție

- Procedura Operationala privind Identificarea, asistența și monitorizarea persoanelor vârstnice aflate în dificultate sau risc

- Procedura Operationala privind Prevenirea, identificarea și intervenția în situații de abuz, neglijare, exploatare, trafic și migrație a copiilor

- Procedura Operationala privind Prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situații de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare

- Procedura Operationala privind Colaborarea dintre primărie și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

- Procedura Operationala privind ctivitatea de monitorizare a gravidelor în situații de risc a activității de prevenire, a separării copilului de familie

- Procedura Operationala privind Monitorizarea activității asistenților personali ai persoanelor încadrate în grad de handicap

- Procedura Operationala privind Ajutorul pentru încălzire

- Procedura Operationala privind cordarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoanele în grad de handicap

Audit Public Intern:

- Procedura Operationala privind Pregatirea misiunilor de asigurare

- Procedura Operationala privind Interventia la fata locului in misiunile de asigurare

- Procedura Operationala privind Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

- Procedura Operationala privind Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit

- Procedura Operationala privind Elaborarea planului anual de audit intern

- Procedura Operationala privind Elaborarea planului multianual de audit intern

- Procedura Operationala privind Elaborarea, actualizarea, aprobarea si avizarea normelor metodologice proprii privind activitatea de audit

- Procedura Operationala privind Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern

- Procedura Operationala privind Raportarea asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit

- Procedura Operationala privind Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public intern

Cadastru si Registru Agricol:

- Procedura Operationala privind Comisia de fond funciar

- Procedura Operationala privind Deschiderea de noi poziții la Registrul Agricol

- Procedura Operationala privind Eliberarea adeverințelor din arhiva unității privind normele CAP

- Procedura Operationala privind Eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare

- Procedura Operationala privind Eliberarea de adeverințe de la Registrul Agricol

- Procedura Operationala privind Întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol

- Procedura Operationala privind Vânzarea terenurilor din extravilan

- Procedura Operationala privind Autorități și competențe referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare

- Procedura Operationala privind Finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

- Procedura Operationala privind Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de cadastru si registru agricol

- Procedura Operationala privind Răspunderi și sancțiuni referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare

- Procedura Operationala privind ectorul cadastral delimitat canale, ape, diguri

Bibliotecă:

Comisie Monitorizare(SCIM):

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 5: Obiective

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 6: Planificarea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 9: Proceduri

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 10: Supravegherea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 12: Informarea şi comunicarea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă şi financiară

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 16: Auditul Intern

- Procedura de Sistem privind Organizarea sedintelor Comisiei

- Procedura de Sistem privind Elaborarea documentelor

- Procedura de Sistem privind Controlul documentelor

- Procedura de Sistem privind Controlul inregistrarilor

- Procedura de Sistem privind Controlul neconformitatilor

- Procedura de Sistem privind Actiunile corective/preventive

- Procedura de Sistem privind Analiza efectuata de management

- Procedura de Sistem privind Securitatea IT

Consilier Etic:

Contabilitate:

- Procedura Operationala privind Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli

- Procedura Operationala privind Intocmirea evidenta si utilizarea documentelor interne

- Procedura Operationala privind Circuitul documentelor specifice

- Procedura Operationala privind Exercitarea controlului financiar preventiv propriu

- Procedura Operationala privind Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie

- Procedura Operationala privind Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor

- Procedura Operationala privind Contabilizarea salariilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor

- Procedura Operationala privind Întocmirea Balanţei de verificare

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Jurnal

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Inventar

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Cartea mare

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului de Casă

- Procedura Operationala privind Elaborarea situațiilor financiare

- Procedura Operationala privind Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere

- Procedura Operationala privind Corectarea erorilor constatate in documentele de plata

- Procedura Operationala privind Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat

- Procedura Operationala privind Plata salariilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile

- Procedura Operationala privind Contabilitatea trezoreriei institutiei

- Procedura Operationala privind Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe

- Procedura Operationala privind Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat

- Procedura Operationala privind Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal

- Procedura Operationala privind Centralizarea situatiilor financiare

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local

- Procedura Operationala privind Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug

- Procedura Operationala privind Organizarea şi funcţionarea contabilităţii

- Procedura Operationala privind Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor

- Procedura Operationala privind Contractarea unui împrumut

- Procedura Operationala privind Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor

- Procedura Operationala privind Acordarea voucherelor de vacanță

- Procedura Operationala privind Circuitul documentelor financiar- contabile

- Procedura Operationala privind Reevaluarea patrimoniului

- Procedura Operationala privind Casarea obiectelor de inventar

- Procedura Operationala privind Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar

- Procedura Operationala privind Efectuarea operațiunilor de plăți, încasări prin trezorerie și evidența acestora

- Procedura Operationala privind Dobanda civilă conform hotarârii judecătorești

- Procedura Operationala privind Îndemnizația de hrană

- Procedura Operationala privind Efectuarea plăților prevăzute în hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială

- Procedura Operationala privind Contractarea de finanțări rambursabile, evidența și raportarea datoriei publice locale

- Procedura Operationala privind Executia bugetară

- Procedura Operationala privind Corespondența inter și intrainstituțională în Contabilitate

- Procedura Operationala privind Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate

- Procedura Operationala privind Declarația 112

- Procedura Operationala privind Declarația 100

- Procedura Operationala privind Declarația 205

- Procedura Operationala privind Deducerea personală de impozite

- Procedura Operationala privind Semnătura electronică

- Procedura Operationala privind Plata fondului pentru persoane cu handicap

Impozite si Taxe Locale:

- Procedura Operationala privind Depunerea, verificarea si urmarirea declaratiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice

- Procedura Operationala privind Stabilirea, urmărirea şi încasarea taxelor şi impozitelor, a penalităţilor de întârziere, precum şi a amenzilor persoane fizice şi juridice

- Procedura Operationala privind Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

- Procedura Operationala privind Elaborarea si operationalizarea Planului anual de Control Fiscal

- Procedura Operationala privind Urmarirea si executarea silita a creantelor

- Procedura Operationala privind Inregistrarea in evidentele fiscale a mijloacelor imobile

- Procedura Operationala privind Scoaterea din evidenta a mijloacelor imobile

- Procedura Operationala privind Inregistrarea mijloacelor de transport

- Procedura Operationala privind Scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

- Procedura Operationala privind Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere

- Procedura Operationala privind Stingerea creantelor fiscale prin compensare

- Procedura Operationala privind Emiterea si comunicarea somatiei

- Procedura Operationala privind Executarea silita prin poprire

- Procedura Operationala privind Prescrierea dreptului de a cere executarea silita

- Procedura Operationala privind Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala

- Procedura Operationala privind Efectuarea inspectiei fiscale

- Procedura Operationala privind Comunicarea actelor administrative fiscale catre persoanele juridice

- Procedura Operationala privind Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale partiale

- Procedura Operationala privind Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale

- Procedura Operationala privind Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere in urma inspectiei fiscale

- Procedura Operationala privind Concesiunea pentru terenurile ce aparțin domeniului privat

- Procedura Operationala privind Insolvabilitatea si raspunderea solidara

- Procedura Operationala privind Inscrierea in tabelul creditorilor

- Procedura Operationala privind Inscrierea Executarea silită în cazul în care moștenirea nu este dezbătută

- Procedura Operationala privind Inscrierea Concesiunea de bunuri proprietate publică

Departmanetul Informatică:

Poliţia Locală:

- Procedura Operationala privind Identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat sau pe alte spaţii aflate în administrarea autorităţilor publice locale ori a altor instituţii publice de interes local

- Procedura Operationala privind Verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice autorităţilor publice locale, sesizările cetăţenilor privind respectarea normelor legale de protecţie a mediului

- Procedura Operationala privind Activitatea poliţistului local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice

- Procedura Operationala privind Procedura operaţională privind circuitul documentelor

- Procedura Operationala privind Comercializarea sau expunerea produselor în faţa spaţiilor comerciale fără acordul serviciilor de specialitate şi dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public

- Procedura Operationala privind Efectuarea controlului pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fara autorizaţie de construire, sau a construcţiilor cu caracter provizoriu

- Procedura Operationala privind Gestionarea unor situaţii deosebite

- Procedura Operationala privind Menţinerea şi restabilirea ordinii şi liniştii publice

- Procedura Operationala privind Peţii si reclamaţii

- Procedura Operationala privind Verificarea igenizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora

Protectie Civila si Situatii de Urgenta:

- Procedura Operationala privind Pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii muncii

- Procedura Operationala privind Constituirea si functionarea Comitetului de SSM

- Procedura Operationala privind Evaluarea riscurilor de Securitate și Sănătate în Muncă

- Procedura Operationala privind Modul de interventie in situatii de urgenta

- Procedura Operationala privind Organizarea apărării împotriva incendiilor

- Procedura Operationala privind Vizita la domiciliu

- Procedura Operationala privind Acordarea primului ajutor în caz de urgență

- Procedura Operationala privind Administrarea unor tratamente la domiciliul pacienților

- Procedura Operationala privind Promovarea sănătății și educare pentru sănătate

- Procedura Operationala privind Planificarea, organizarea și raportarea activității de Asistent Medical

- Procedura Operationala privind Accidentarea în cadrul locului de muncă

- Procedura Operationala privind Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)

- Procedura Operationala privind Apărarea împotriva incendiilor

- Procedura Operationala privind Protecția mediului

- Procedura Operationala privind Securitatea dintr-o unitate

Registratura:

Resurse Umane:

- Procedura Operationala privind Procesul de recrutare, selecti si angajare a Functionarilor Publici

- Procedura Operationala privind Promovarea functionarilor publici

- Procedura Operationala privind Evaluarea performantelor individuale ale functionarilor publici

- Procedura Operationala privind Evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual

- Procedura Operationala privind Ocuparea posturilor vacante functionar public

- Procedura Operationala privind Ocuparea posturilor vacante personal contractual

- Procedura Operationala privind Intocmirea, aprobarea si difuzarea fiselor de post

- Procedura Operationala privind Intocmirea si gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici

- Procedura Operationala privind Restructurarea si reorganizarea structurii organizatorice a institutiei

- Procedura Operationala privind Competenta, constientizarea si instruirea personalului

- Procedura Operationala privind Elaborarea statului de functii

- Procedura Operationala privind Gestionarea si utilizarea condicii de prezenta

- Procedura Operationala privind Intocmirea statelor de salarii

- Procedura Operationala privind Operarea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor

- Procedura Operationala privind Intocmirea si eliberarea adeverintelor de personal

- Procedura Operationala privind Gestionarea documentelor de personal

- Procedura Operationala privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Managementul conflictelor de munca

- Procedura Operationala privind Lucrarile comisiei de disciplina

- Procedura Operationala privind Consilierea etica a salariaţiilor

- Procedura Operationala privind Evaluarea performantelor profesionale ale personalului angajat

- Procedura Operationala privind Stabilirea necesarului de formare profesională

- Procedura Operationala privind Declarațiile de avere și interese

- Procedura Operationala privind Delegarea responsabilităților în cadrul unității

- Procedura Operationala privind Completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici cât și dovada implementării lor

- Procedura Operationala privind Semnalarea neregularităților

Secretar:

- Procedura Operationala privind Organizarea si desfasurarea sedintelor de consiliu

- Procedura Operationala privind Elaborarea, promovarea si aprobarea proiectelor de HCL

- Procedura Operationala privind Intocmirea, evidenta, inregistrarea si arhivarea Dispozitiilor

- Procedura Operationala privind Accesul la informatiile de interes public

- Procedura Operationala privind Cercetarea disciplinara

- Procedura Operationala privind Securitatea IT si protectia datelor

- Procedura Operationala privind Solutionarea petitiilor

- Procedura Operationala privind Planul anual privind corupţia

- Procedura Operationala privind Elaborarea actelor administrative adoptate de Consiliul local

- Procedura Operationala privind Corespondența inter și intrainstituțională în Secretariat

- Procedura Operationala privind Gestionarea datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Consimțământul asupra datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Drepturile persoanei vizate

- Procedura Operationala privind Colectarea datelor

- Procedura Operationala privind Computerele și terminalele de acces

- Procedura Operationala privind Execuția copiilor de siguranță

- Procedura Operationala privind Fișierele de acces

- Procedura Operationala privind Identificarea și autentificarea utilizatorului

- Procedura Operationala privind Instruirea personalului

- Procedura Operationala privind Măsurile tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Tipul de acces în ceea ce privește protecția datelor

- Procedura Operationala privind Anticorupția

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor:

Stare Civila:

Urbanism:

- Procedura Operationala privind Eliberarea Certificatelor de Urbanism

- Procedura Operationala privind Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare

- Procedura Operationala privind Regularizarea taxei de autorizare

- Procedura Operationala privind Intocmirea documentatiei in vederea emiterii titlurilor de proprietate

- Procedura Operationala privind Eliberarea adeverintelor nomenclatura stradala pentru numerele noi de identificare postala

- Procedura Operationala privind Eliberare aviz tehnic

- Procedura Operationala privind Întocmirea rapoartelor și situațiilor statistice

- Procedura Operationala privind Întocmirea și circuitul documentelor

- Procedura Operationala privind Întocmirea și circuitul documentelor

- Procedura Operationala privind Recepția pentru finalizarea lucrărilor de construcție

- Procedura Operationala privind Urmărirea comportării în timp a construcțiilor din patrimoniu

- Procedura Operationala privind Urmărirea lucrărilor de construire

- Procedura Operationala privind Înființarea, organizarea, funcționarea și desfășurarea activității căminului cultural

Administrativ:

- Procedura Operationala privind Asigurarea securitatii

- Procedura Operationala privind Asigurarea integritatii valoarilor umane si materiale

- Procedura Operationala privind Gestionarea situatiilor de criza

- Procedura Operationala privind Accesul si utilizarea fondului de biblioteca

- Procedura Operationala privind Distributia alimentelor din programul "Corn si lapte"

- Procedura Operationala privind Inventarierea, administrarea si inchirierea spatiilor excedentare

- Procedura Operationala privind Sanatatea si securitatea in munca

- Procedura Operationala privind Gestionarea patrimoniului unității de învățământ

- Procedura Operationala privind Controlul calitatii apei, aerului si altor utilitati

- Procedura Operationala privind Controlul daunatorilor

- Procedura Operationala privind Gestionarea materialelor igienizare

- Procedura Operationala privind Decongelarea alimentelor pe cale sigura

- Procedura Operationala privind Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

- Procedura Operationala privind Igiena echipamentelor si mentenanta

- Procedura Operationala privind Igiena personalului

- Procedura Operationala privind Norme igienico-sanitare pentru vizitatori

- Procedura Operationala privind Regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

- Procedura Operationala privind Acordarea rechizitelor școlare

- Procedura Operationala privind Fundamentarea, elaborarea și operaționalizarea Programului anual de achiziții publice

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de licitatie deschisa/restransa

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv

- Procedura Operationala privind Achiziţii publice

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de cerere de oferte

- Procedura Operationala privind Utilizare foii de parcurs și foii de activități zilnice (FAZ)

- Procedura Operationala privind Gestionarea deșeurilor

- Procedura Operationala privind Utilizarea autoturismului/microbuzului școlar

- Procedura Operationala privind Închirierea spatiilor din caminele internat

- Procedura Operationala privind Achiziționarea și gestionarea manualelor școlare pentru clasele V-VIII și IX –XII

- Procedura Operationala privind Calcularea necesarului zilnic de calorii

- Procedura Operationala privind Accidentarea în cadrul locului de muncă

- Procedura Operationala privind Accesul la informațiile clasificate (ORNISS)

- Procedura Operationala privind Securitatea dintr-o unitate

Bibliotecă:

CEAC:

- Procedura Operationala privind Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității

- Procedura Operationala privind Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității

- Procedura Operationala privind Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație

- Procedura Operationala privind Funcționarea comisiilor metodice și a comisiilor tematice

- Procedura Operationala privind Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice

- Procedura Operationala privind Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal

- Procedura Operationala privind Evaluarea cadrelor didactice

- Procedura Operationala privind Analizarea contestațiilor elevilor

- Procedura Operationala privind Observarea predării și învățării

- Procedura Operationala privind Monitorizarea absențelor elevilor

- Procedura Operationala privind Urmărirea progresului elevilor

- Procedura Operationala privind Implicarea părinților în educație

- Procedura Operationala privind Revizuirea periodică a ofertei educaționale

- Procedura Operationala privind Verificarea documentelor oficiale

- Procedura Operationala privind Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor

- Procedura Operationala privind Proiectarea activitatii didactice

- Procedura Operationala privind Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole

- Procedura Operationala privind Elaborarea şi aplicarea orarului

- Procedura Operationala privind Activitatea PSI

- Procedura Operationala privind Securitatea accesului în unitate

- Procedura Operationala privind Asigurarea serviciilor medicale de urgență

- Procedura Operationala privind Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare

- Procedura Operationala privind Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare

- Procedura Operationala privind Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare

- Procedura Operationala privind Organizarea și desfășurarea programului "Școală după școală"

- Procedura Operationala privind Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun"

- Procedura Operationala privind Evaluarea sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți

- Procedura Operationala privind Evaluarea sistematică a satisfacției personalului

- Procedura Operationala privind Comunicarea internă, decizia și raportarea

- Procedura Operationala privind Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori

- Procedura Operationala privind Identificarea și prevenirea perturbărilor majore

- Procedura Operationala privind Accesul la informațiile de interes public

- Procedura Operationala privind Controlul documentelor și înregistrărilor

- Procedura Operationala privind Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității

- Procedura Operationala privind Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare

- Procedura Operationala privind Colectarea regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi

- Procedura Operationala privind Dezoltarea incluziunii elevilor cu CES

- Procedura Operationala privind Sancționarea elevilor

- Procedura Operationala privind Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC si EN

- Procedura Operationala privind Gestionarea proiectelor cu finantare locala

- Procedura Operationala privind Gestionarea proiectelor cu finantare europeana

- Procedura Operationala privind Inserția profesională a cadrelor didactice debutante/fără experiență recentă

- Procedura Operationala privind Accesul personalului la echipamentele de birotica

- Procedura Operationala privind Accesul in cabinetul de informatica in timpul si in afara programului

- Procedura Operationala privind Accesul in laboratoarele de specialitate si in ateliere

- Procedura Operationala privind Cercetarea si sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor

- Procedura Operationala privind Cercetarea Disciplinară a salariaților

- Procedura Operationala privind Formarea comisiilor metodice

- Procedura Operationala privind Activitatea comisiilor metodice

- Procedura Operationala privind Activitățile extracurriculare

- Procedura Operationala privind Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat

- Procedura Operationala privind Evaluarea satisfacției educabililor și părinților acestora în privința acțiunilor esențiale

- Procedura Operationala privind Evaluarea elevilor

- Procedura Operationala privind Realizarea și promovarea ofertei educaționale

- Procedura Operationala privind Transferul elevilor

- Procedura Operationala privind Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor, desfășurarea examenelor de corigență

- Procedura Operationala privind Notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare

- Procedura Operationala privind Monitorizarea planului de acţiune al şcolii

- Procedura Operationala privind Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor elevilor

- Procedura Operationala privind Înscrierea elevilor în clasa a IX-a

- Procedura Operationala privind Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor

- Procedura Operationala privind Elaborarea lucrării pentru obţinerea atestatului profesional

- Procedura Operationala privind Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor

- Procedura Operationala privind Introducerea de noi calificări profesionale

- Procedura Operationala privind Violenţa profesor - elev

- Procedura Operationala privind Violenţa elev - profesor

- Procedura Operationala privind Violenţa elev - elev

- Procedura Operationala privind Prevenirea şi combaterea violenţei

- Procedura Operationala privind Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii

- Procedura Operationala privind Instruirea privind protecţia muncii

- Procedura Operationala privind Comisia de disciplină

- Procedura Operationala privind Situaţii de protecţie civilă

- Procedura Operationala privind Prevenirea și reducerea abandonului școlar

- Procedura Operationala privind Evaluarea personalului nedidactic

- Procedura Operationala privind Efectuarea serviciului pe școală de către cadrele didactice

- Procedura Operationala privind Managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional

- Procedura Operationala privind Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

- Procedura Operationala privind Accesul părinților în școală

- Procedura Operationala privind Prezența în școală a facilitatorilor elevilor cu cerințe educaționale speciale

- Procedura Operationala privind Repartizarea pe clase a copiilor înscriși în clasa pregătitoare

- Procedura Operationala privind Consilierea familiei

- Procedura Operationala privind Promovarea sănătății și educare pentru sănătate

- Procedura Operationala privind Planificarea, organizarea și raportarea activității de Asistent Medical

- Procedura Operationala privind Admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani

- Procedura Operationala privind Prevenirea segregării școlare

- Procedura Operationala privind Procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea sigiliului

- Procedura Operationala privind Evidența prezenței, a învoirilor și a concediilor

- Procedura Operationala privind Gestionarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie

- Procedura Operationala privind Introducerea și asocierea elevilor în SIIR

- Procedura Operationala privind Gestionarea SIIR

- Procedura Operationala privind Întocmirea situațiilor statistice

- Procedura Operationala privind Elaborarea procedurii de monitorizare interna a activităților extracurriculare

- Procedura Operationala privind Anticorupția

- Procedura Operationala privind ntifrauda

- Procedura Operationala privind Recuperarea concediilor medicale de la casa de sănătate

Consiliu de Administraţie:

Comisie Monitorizare:

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 5: Obiective

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 6: Planificarea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 9: Proceduri

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 10: Supravegherea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 12: Informarea şi comunicarea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă şi financiară

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 16: Auditul Intern

- Procedura de Sistem privind Autoevaluarea instituțională

- Procedura de Sistem privind Semnalarea neregularităților

- Procedura de Sistem privind Analiza culturii organizationale

- Procedura de Sistem privind Elaborarea şi aplicarea deciziilor

- Procedura de Sistem privind Gestionarea resurselor umane

- Procedura de Sistem privind Elaborarea documentelor

- Procedura de Sistem privind Identificare şi monitorizarea funcțiilor sensibile

- Procedura de Sistem privind Delegarea de atribuții

- Procedura de Sistem privind Evaluarea performanțelor angajaților

- Procedura de Sistem privind Desemnare consilier de etică

- Procedura de Sistem privind Elaborarea Codului de etică

- Procedura de Sistem privind Cercetarea disciplinară

- Procedura de Sistem privind Identificarea și gestiunea abaterilor

- Procedura de Sistem privind Analizarea și stabilirea structurii organizatorice (organigrama) a unității de învățământ

- Procedura de Sistem privind Stabilirea obiectivelor unității de învățământ

- Procedura de Sistem privind Stabilirea și reevaluarea obiectivelor

- Procedura de Sistem privind Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

- Procedura de Sistem privind Monitorizarea și raportarea performanțelor

- Procedura de Sistem privind Implementarea sistemului de control intern managerial

- Procedura de Sistem privind Determinarea expunerii la risc

- Procedura de Sistem privind Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ

- Procedura de Sistem privind Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ

- Procedura de Sistem privind Realizarea circuitului informațiilor

- Procedura de Sistem privind Comunicarea inter și intrainstituțională

- Procedura de Sistem privind Desemnarea Comisiei de control intern managerial

- Procedura de Sistem privind Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale

- Procedura de Sistem privind Utilizarea resurselor în activitățile desfășurate în unitatea de învățământ

- Procedura de Sistem privind Realizarea și evaluării controlului intern managerial

- Procedura de Sistem privind Dezvoltarea și implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unității de învățământ

Consiliu Profesoral:

- Procedura Operationala privind Organizarea și funcționarea Consiliului Profesoral

- Procedura Operationala privind Desemnarea membrilor Consiliului de administrație

- Procedura Operationala privind Organizarea și funcționarea comisiilor metodice/catedrelor/consiliilor

- Procedura Operationala privind Alegerea curriculumului la decizia școlii ( CDS)

- Procedura Operationala privind Organizarea și desfășurarea examenelor de corigență

- Procedura Operationala privind Organizarea și desfășurarea examenelor de diferență

- Procedura Operationala privind Comportamentul și ținuta elevilor

- Procedura Operationala privind Acordarea primului ajutor în caz de accidente

- Procedura Operationala privind Organizarea și desfășurarea evacuării în caz de incendiu

- Procedura Operationala privind Elaborarea planificărilor

- Procedura Operationala privind Consemnarea notelor și absențelor în catalog

- Procedura Operationala privind Efectuarea asistențelor la clasă

- Procedura Operationala privind Stabilirea notei la purtare

Contabilitate:

- Procedura Operationala privind Circuitul documentelor financiar- contabile

- Procedura Operationala privind Reevaluarea patrimoniului

- Procedura Operationala privind Acordarea bursei profesionale

- Procedura Operationala privind Întocmirea bugetului

- Procedura Operationala privind Intocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne

- Procedura Operationala privind Corespondenţa inter şi intrainstituţională

- Procedura Operationala privind Control financiar preventiv propriu

- Procedura Operationala privind Organizarea si desfășurarea activitatii de casierie

- Procedura Operationala privind Întocmire ALOP

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor de achiziții

- Procedura Operationala privind Înregistrarea în contabilitate

- Procedura Operationala privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea veniturilor

- Procedura Operationala privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea activelor fixe

- Procedura Operationala privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea obiectelor de inventar

- Procedura Operationala privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea materialelor

- Procedura Operationala privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea serviciilor

- Procedura Operationala privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea deplasărilor

- Procedura Operationala privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea investițiilor

- Procedura Operationala privind Stabilirea și acordarea burselor

- Procedura Operationala privind Elaborarea balanței de verificare

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Jurnal

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Inventar

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului de casă

- Procedura Operationala privind Raportarea Contabilă şi Financiară

- Procedura Operationala privind Realizarea activităţilor de Inventariere

- Procedura Operationala privind Stabilirea, urmarirea, incasarea si inregistrarea veniturilor proprii

- Procedura Operationala privind Plata burselor elevilor din Republica Moldova

- Procedura Operationala privind Suportarea cheltuielilor de cazare pentru elevii bursieri din Republica Moldova

- Procedura Operationala privind Acordarea sprijinului în cadrul programului național de protecție socială ”Bani de Liceu”

- Procedura Operationala privind Decontarea achizitiilor de manuale scolare

- Procedura Operationala privind Acordarea burselor de merit olimpic international

- Procedura Operationala privind Operare SICAP

- Procedura Operationala privind Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug

- Procedura Operationala privind Organizarea şi funcţionarea contabilităţii

- Procedura Operationala privind Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor

- Procedura Operationala privind Constituirea provizioanelor

- Procedura Operationala privind Amortizarea activelor fixe

- Procedura Operationala privind Evidenţa şi decontarea navetei de la şi de la locul de muncă

- Procedura Operationala privind Casarea mijloacelor fixe

- Procedura Operationala privind Euro 200

- Procedura Operationala privind Supravegherea,strategiile de control,verificarea şi evaluarea controlului

- Procedura Operationala privind Ieşirile de valori materiale

- Procedura Operationala privind Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

- Procedura Operationala privind Negocierea fără publicarea anunţului

- Procedura Operationala privind Evaluarea riscurilor și fișele de identificare a riscurilor pentru locurile de muncă

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Cartea Mare

- Procedura Operationala privind Acordarea voucherelor de vacanță

- Procedura Operationala privind Acordarea și plata sumelor și ajutoarelor pentru elevii cu CES

- Procedura Operationala privind Acordarea bursei profesionale

- Procedura Operationala privind Circuitul documentelor financiar- contabile

- Procedura Operationala privind Reevaluarea patrimoniului

- Procedura Operationala privind Casarea obiectelor de inventar

- Procedura Operationala privind Decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar

- Procedura Operationala privind Efectuarea operațiunilor de plăți, încasări prin trezorerie și evidența acestora

- Procedura Operationala privind Dobânda civilă conform hotarârii judecătorești

- Procedura Operationala privind Efectuarea plăților prevăzute în hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială

- Procedura Operationala privind Plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat coform Legii 85/2016

- Procedura Operationala privind Executia bugetară

- Procedura Operationala privind Decontarea cheltuielilor de transport, cazare și masă în caz de olimpiade și concursuri școlare

- Procedura Operationala privind Plata examenelor naționale

- Procedura Operationala privind Declarația 112

- Procedura Operationala privind Declarația 100

- Procedura Operationala privind Declarația 205

- Procedura Operationala privind Deducerea personală de impozite

- Procedura Operationala privind Semnătura electronică

- Procedura Operationala privind Plata fondului pentru persoane cu handicap

Informatică:

Management:

Resurse Umane:

- Procedura Operationala privind Recrutarea personalului

- Procedura Operationala privind Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fiselor de post

- Procedura Operationala privind Gestionarea documentelor de personal

- Procedura Operationala privind Managementul conflictelor de munca

- Procedura Operationala privind Evaluarea personalului

- Procedura Operationala privind Elaborarea statului de personal

- Procedura Operationala privind Intocmirea state plată

- Procedura Operationala privind Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă

- Procedura Operationala privind Operarea in REVISAL

- Procedura Operationala privind Ocuparea posturilor pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic

- Procedura Operationala privind Angajarea prin transfer a personalului didactic auxiliar

- Recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect

- Completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici cât și dovada implementării lor

Secretariat:

- Procedura Operationala privind Arhivarea documentelor

- Procedura Operationala privind Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare

- Procedura Operationala privind Întocmire pontaj

- Procedura Operationala privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Operarea in Registrul Matricol

- Procedura Operationala privind Constituirea și completarea dosarelor personale ale angajaților

- Procedura Operationala privind Decontarea abonamentelor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu

- Procedura Operationala privind Intocmirea şi gestionarea documentelor pentru punerea în aplicare a convenţiei nr.900/03.02.2014 cu CTP

- Procedura Operationala privind Organizarea concursurilor de angajare

- Procedura Operationala privind Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

- Procedura Operationala privind Arhivarea programelor informatice

- Procedura Operationala privind Completarea normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar

- Procedura Operationala privind Modul de întocmire a codului etic și activitatea comisiei de etică

- Procedura Operationala privind Întregirea normei didactice a titularilor prin transfer

- Procedura Operationala privind Registre secretariat

- Procedura Operationala privind Activitatea consilierului de etică

- Procedura Operationala privind Consilierea educativă

- Procedura Operationala privind Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale superioare

- Procedura Operationala privind Întocmirea orarului

- Procedura Operationala privind Întocmirea registrului general al angajaților

- Procedura Operationala privind Emiterea adeverințelor

- Procedura Operationala privind Administrarea sistemului informatic

- Procedura Operationala privind Instruirea și asistarea utilizatorilor

- Procedura Operationala privind Corespondenţa inter si intrainstituţională

- Procedura Operationala privind Securitatea utilizării datelor cu caracter personal în învățământ

- Procedura Operationala privind Gestionarea datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Consimțământul asupra datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Drepturile persoanei vizate

- Procedura Operationala privind Colectarea datelor

- Procedura Operationala privind Computerele și terminalele de acces

- Procedura Operationala privind Execuția copiilor de siguranță

- Procedura Operationala privind Fișierele de acces

- Procedura Operationala privind Identificarea și autentificarea utilizatorului

- Procedura Operationala privind Instruirea personalului

- Procedura Operationala privind Măsurile tehnice pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Tipul de acces în ceea ce privește protecția datelor

- Procedura Operationala privind Decontarea transportului urban al elevilor

Galerie platforma SCIM Docs - Sistemul de Control Intern Managerial

Unitate
Activități
Formulare
Indicatori
Posturi
Proceduri
Raportare periodică
Riscuri
Structuri
Obiective