Sistem de Control Intern Managerial - Your MFP: SCIM Docs

Platforma informatică Your-MFP:SCIM Docs (sistemul de control intern managerial) este primul pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor semestriale şi anuale ale instituției, stabilirea obiectivelor generale și specifice, stabilirea activităților, elaboarea procedurilor de sistem, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, registrelor de riscuri, precum și a situațiilor de raportare periodică.

Prin a diminua efortul instituțiilor publice, platforma Your MFP:SCIM Docs include biblioteci documentare "La cheie", grupate pe categorii de instituții(Ministere, Consilii județene, Primării, Unități de învățământ, Spitale, Unități de cultură):

Proceduri aferente departamentelor din unitate de tip "Primărie"

Departmanetul Achizitii Publice:

- Procedura Operationala privind Fundamentarea, elaborarea si operationalizarea Programului anual de achizitii publice

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de licitatie deschisa/restransa

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de negociere cu publicarea unui anunt de participare

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de cerere de oferte

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor prin procedura de cumparare directa

- Procedura Operationala privind Atribuirea contractelor de inchiriere si concesionare a bunurilor din patrimoniul instituției

- Procedura Operationala privind Operarea in SEAP

Departmanetul Administrativ:

-Procedura Operationala privind Gestionarea bazei materiale

- Procedura Operationala privind Atribuirea prin licitatie publica a contractelor de concesiune pentru bunurile care apartin proprietatii publice

- Procedura Operationala privind Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii publice

- Procedura Operationala privind Vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri aflate in domiciliul privat

- Procedura Operationala privind Inchirierea prin licitatie publica a unor bunuri imobile aflate in domeniul public

Departmanetul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara:

- Procedura Operationala privind Încadrarea cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal al unei persoane cu handicap

- Procedura Operationala privind Primirea şi soluţionarea cererilor privind plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere

- Procedura Operationala privind Acordarea alocaţiei de stat pentru copii în vârstă de până la 18 ani

- Procedura Operationala privind Acordarea ajutorului social

- Procedura Operationala privind Acordarea indemnizatiei lunare crestere copil

- Procedura Operationala privind Masurile de protectie sociala in perioade sezonului rece

- Procedura Operationala privind Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice

Departmanetul Audit Public Intern:

- Procedura Operationala privind Pregatirea misiunilor de asigurare

- Procedura Operationala privind Interventia la fata locului in misiunile de asigurare

- Procedura Operationala privind Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

- Procedura Operationala privind Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit

- Procedura Operationala privind Elaborarea planului anual de audit intern

- Procedura Operationala privind Elaborarea planului multianual de audit intern

- Procedura Operationala privind Elaborarea, actualizarea, aprobarea si avizarea normelor metodologice proprii privind activitatea de audit

- Procedura Operationala privind Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern

- Procedura Operationala privind Raportarea asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit

Departmanetul Cadastru si Registru Agricol:

- Procedura Operationala privind Întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol, pe suport hârtie și în format electronic

Departmanetul Comisie Monitorizare(SCIM):

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 5: Obiective

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 6: Planificarea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 9: Proceduri

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 10: Supravegherea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 12: Informarea şi comunicarea

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă şi financiară

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial

- Procedura de Sistem privind Implementarea Standardului 16: Auditul Intern

- Procedura de Sistem privind Organizarea sedintelor Comisiei

- Procedura de Sistem privind Elaborarea documentelor

- Procedura de Sistem privind Controlul documentelor

- Procedura de Sistem privind Controlul inregistrarilor

- Procedura de Sistem privind Controlul neconformitatilor

- Procedura de Sistem privind Actiunile corective/preventive

- Procedura de Sistem privind Analiza efectuata de management

- Procedura de Sistem privind Securitatea IT

Departmanetul Consilier Etic:

- Procedura Operationala privind Aplicarea, monitorizarea și raportarea codului de conduită

Departmanetul Contabilitate:

- Procedura Operationala privind Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli

- Procedura Operationala privind Intocmirea evidenta si utilizarea documentelor interne

- Procedura Operationala privind Circuitul documentelor specifice

- Procedura Operationala privind Exercitarea controlului financiar preventiv propriu

- Procedura Operationala privind Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie

- Procedura Operationala privind Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor

- Procedura Operationala privind Contabilizarea salariilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor

- Procedura Operationala privind Întocmirea Balanţei de verificare

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Jurnal

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Inventar

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului Cartea mare

- Procedura Operationala privind Elaborarea Registrului de Casă

- Procedura Operationala privind Elaborarea situațiilor financiare

- Procedura Operationala privind Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere

- Procedura Operationala privind Corectarea erorilor constatate in documentele de plata

- Procedura Operationala privind Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat

- Procedura Operationala privind Plata salariilor

- Procedura Operationala privind Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile

- Procedura Operationala privind Contabilitatea trezoreriei institutiei

- Procedura Operationala privind Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe

- Procedura Operationala privind Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat

- Procedura Operationala privind Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal

- Procedura Operationala privind Centralizarea situatiilor financiare

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Operationala privind Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local

- Procedura Operationala privind Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug

- Procedura Operationala privind Organizarea şi funcţionarea contabilităţii

- Procedura Operationala privind Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor

- Procedura Operationala privind Contractarea unui împrumut

Departmanetul Impozite si Taxe Locale:

- Procedura Operationala privind Depunerea, verificarea si urmarirea declaratiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice

- Procedura Operationala privind Stabilirea, urmărirea şi încasarea taxelor şi impozitelor, a penalităţilor de întârziere, precum şi a amenzilor persoane fizice şi juridice

- Procedura Operationala privind Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

- Procedura Operationala privind Elaborarea si operationalizarea Planului anual de Control Fiscal

- Procedura Operationala privind Urmarirea si executarea silita a creantelor

- Procedura Operationala privind Inregistrarea in evidentele fiscale a mijloacelor imobile

- Procedura Operationala privind Scoaterea din evidenta a mijloacelor imobile

- Procedura Operationala privind Inregistrarea mijloacelor de transport

- Procedura Operationala privind Scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

- Procedura Operationala privind Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere

- Procedura Operationala privind Stingerea creantelor fiscale prin compensare

- Procedura Operationala privind Emiterea si comunicarea somatiei

- Procedura Operationala privind Executarea silita prin poprire

- Procedura Operationala privind Prescrierea dreptului de a cere executarea silita

- Procedura Operationala privind Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala

- Procedura Operationala privind Efectuarea inspectiei fiscale

- Procedura Operationala privind Comunicarea actelor administrative fiscale catre persoanele juridice

- Procedura Operationala privind Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale partiale

- Procedura Operationala privind Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale

- Procedura Operationala privind Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere in urma inspectiei fiscale

- Procedura Operationala privind Insolvabilitatea si raspunderea solidara

- Procedura Operationala privind Inscrierea in tabelul creditorilor

Departmanetul Poliţia Locală:

- Procedura Operationala privind Identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat sau pe alte spaţii aflate în administrarea autorităţilor publice locale ori a altor instituţii publice de interes local

- Procedura Operationala privind Verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice autorităţilor publice locale, sesizările cetăţenilor privind respectarea normelor legale de protecţie a mediului

- Procedura Operationala privind Activitatea poliţistului local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice

- Procedura Operationala privind Procedura operaţională privind circuitul documentelor

- Procedura Operationala privind Comercializarea sau expunerea produselor în faţa spaţiilor comerciale fără acordul serviciilor de specialitate şi dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public

- Procedura Operationala privind Efectuarea controlului pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fara autorizaţie de construire, sau a construcţiilor cu caracter provizoriu

- Procedura Operationala privind Gestionarea unor situaţii deosebite

- Procedura Operationala privind Menţinerea şi restabilirea ordinii şi liniştii publice

- Procedura Operationala privind Peţii si reclamaţii

- Procedura Operationala privind Verificarea igenizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora

Departmanetul Protectie Civila si Situatii de Urgenta:

- Procedura Operationala privind Pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii muncii

- Procedura Operationala privind Constituirea si functionarea Comitetului de SSM

- Procedura Operationala privind Evaluarea riscurilor de Securitate și Sănătate în Muncă

- Procedura Operationala privind Modul de interventie in situatii de urgenta

- Procedura Operationala privind Organizarea apărării împotriva incendiilor

Departmanetul Registratura:

- Procedura Operationala privind Intocmirea Nomenclatorului documentelor care fac obiectul activitatii de inregistrare prin Registratura

- Procedura Operationala privind Inregistrarea, circulatia, expedierea si pastrarea documentelor

- Procedura Operationala privind Arhivarea documentelor

- Procedura Operationala privind Primirea, inregistrarea si solutionarea petitiilor

Departmanetul Resurse Umane:

- Procedura Operationala privind Procesul de recrutare, selecti si angajare a Functionarilor Publici

- Procedura Operationala privind Promovarea functionarilor publici

- Procedura Operationala privind Evaluarea performantelor individuale ale functionarilor publici

- Procedura Operationala privind Evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual

- Procedura Operationala privind Ocuparea posturilor vacante functionar public

- Procedura Operationala privind Ocuparea posturilor vacante personal contractual

- Procedura Operationala privind Intocmirea, aprobarea si difuzarea fiselor de post

- Procedura Operationala privind Intocmirea si gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici

- Procedura Operationala privind Restructurarea si reorganizarea structurii organizatorice a institutiei

- Procedura Operationala privind Competenta, constientizarea si instruirea personalului

- Procedura Operationala privind Elaborarea statului de functii

- Procedura Operationala privind Gestionarea si utilizarea condicii de prezenta

- Procedura Operationala privind Intocmirea statelor de salarii

- Procedura Operationala privind Operarea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor

- Procedura Operationala privind Intocmirea si eliberarea adeverintelor de personal

- Procedura Operationala privind Gestionarea documentelor de personal

- Procedura Operationala privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

- Procedura Operationala privind Managementul conflictelor de munca

- Procedura Operationala privind Lucrarile comisiei de disciplina

- Procedura Operationala privind Consilierea etica a salariaţiilor

- Procedura Operationala privind Evaluarea performantelor profesionale ale personalului angajat

- Procedura Operationala privind Stabilirea necesarului de formare profesională

Departmanetul Secretar:

- Procedura Operationala privind Organizarea si desfasurarea sedintelor de consiliu

- Procedura Operationala privind Elaborarea, promovarea si aprobarea proiectelor de HCL

- Procedura Operationala privind Intocmirea, evidenta, inregistrarea si arhivarea Dispozitiilor

- Procedura Operationala privind Accesul la informatiile de interes public

- Procedura Operationala privind Cercetarea disciplinara

- Procedura Operationala privind Securitatea IT si protectia datelor

- Procedura Operationala privind Solutionarea petitiilor

Departmanetul Stare Civila:

- Procedura Operationala privind Inregistrarea nasterilor

- Procedura Operationala privind Intocmirea actelor de casatorie

- Procedura Operationala privind Întocmirea actelor de deces

- Procedura Operationala privind Schimbarea numelui de familie si a prenumelui pe cale administrativa

- Procedura Operationala privind Rectificarea actelor de stare civilă

- Procedura Operationala privind Transcrierea actelor de stare civila

Departmanetul Urbanism:

- Procedura Operationala privind Eliberarea Certificatelor de Urbanism

- Procedura Operationala privind Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare

- Procedura Operationala privind Regularizarea taxei de autorizare

- Procedura Operationala privind Intocmirea documentatiei in vederea emiterii titlurilor de proprietate

- Procedura Operationala privind Eliberarea adeverintelor nomenclatura stradala pentru numerele noi de identificare postala

- Procedura Operationala privind Eliberare aviz tehnic

- Procedura Operationala privind Întocmirea rapoartelor și situațiilor statistice

- Procedura Operationala privind Întocmirea și circuitul documentelor

Galerie platforma SCIM Docs - Sistemul de Control Intern Managerial

Unitate
Activități
Formulare
Indicatori
Posturi
Proceduri
Raportare periodică
Riscuri
Structuri
Obiective